O UNDP-u u Bosni i Hercegovini

Integrirani lokalni razvoj - Programske aktivnosti u Bihaću
Integrirani lokalni razvoj - Programske aktivnosti u Bihaću

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku globalne UNDP mreže, od 1996. godine pomaže Bosni i Hercegovini da privuče i iskoristi međunarodnu pomoć. Naši glavni ciljevi su obnova zemlje nakon konflikta, podrška i izgradnja državnih kapaciteta u ključnim sektorima, napredak humanog razvoja i pomaganje u prebacivanju fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni strateški razvoj.

Rad Tima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNCT) – samim tim, i rad UNDP-a – vođen je srednjoročnim strateškim Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF). Trenutni UNDAF za BiH pokriva period 2010.-2014. godine i potpisan je sa Vijećem ministara BiH u martu 2009. godine. Unutar tog okvira je, kao sveobuhvatni prioritet, prepoznata težnja BiH da postane članica Evropske unije i fokusiran je na četiri prioritetna područja pomoći: ruralni i regionalni razvoj, socijalno uključivanje i demokratska uprava, pravda i sigurnost, i energija i okoliš.

Fokus naredne generacije zajedničkih UN programa (koji pokrivaju period 2015.-2019.) je na adresiranju prioritetnih razvojnih izazova BiH na poljima pomirenja i međukulturalnog dijaloga, pravde i sigurnosti, održivih životnih uslova, socijalne uključenosti i okoliša.

Šta želimo postići?

U uskoj suradnji sa ostalim UN agencijama, UNDP svoje programe usmjerava prema četiri prioritetne oblasti UNDAF-a, sa ciljem poboljšanja života ljudi u BiH, jačanja napora na ostvarivanju mirnog demokratskog društva i pomaganja BiH da postigne dugoročni održivi razvoj. Konsultacije sa ključnim visokim zvaničnicima vlasti i unutar donatorske zajednice ukazuju na to da će očekivani rezultati programa dati strateški doprinos u pomaganju BiH da ostvari Milenijumske razvojne ciljeve (MRC).

Strateški prioritet BiH je pristupanje EU. Stoga je, u svrhu pružanja podrške zemlji na njenom evropskom putu, naš program za period 2010-2014 usmjeren na sljedeće planirane sektorske teme:

 1. Jačanje demokratske uprave, uključujući izgradnju i razvoj kapaciteta vlasti.
 2. Smanjenje socijalnog isključivanja i usklađivanje socijalnih politika sa evropskim standardima i ratificiranim UN-ovim i drugim međunarodnim konvencijama.
 3. Promocija ruralnog i regionalnog razvoja sa naglaskom na socioekonomski oporavak i smanjenje siromaštva.
 4. Unapređenje sigurnosti kroz razoružavanje i reforme sektora sigurnosti, te promocija reforme pravosuđa sa naglaskom na procesuiranje ratnih zločina, tranzicijsku pravdu, pristup pravdi i aktivnosti podrške žrtvama i svjedocima.
 5. Razvoj i implementacija inicijativa za očuvanje biološke raznolikosti i voda, te za energetsku efikasnost.

Koji su naši rezultati?

Ključni rezultati UNDP-a do 2012. godine

Pravda i sigurnost

 1. Uništeno je preko 9.100 tona municije, uključujući visokorizičnu i kasetnu municiju, i uklonjeno je preko 33.000 komada malog oružja i lakog naoružanja od 2005. godine;
 2. Uspostavljeni su centralni registar za kontrolu kretanja oružja i centralna baza podataka za analizu rizika;
 3. Uspostavljeno je pet foruma za sigurnost zajednice, kao i Strategija rada policije u zajednici u Republici Srpskoj; tri kantonalna zakona o besplatnoj pravnoj pomoći su izrađena i usvojena od strane relevantnih kantonalnih vlasti, a izrađeni su i nacrt državnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Državna strategija za tranzicijsku pravdu, koja se bavi pitanjima reparacija, memorijala i kazivanja istine;
 4. Sedam od 10 kantona, zajedno sa centralnim uredom u Banjoj Luci i njegova četiri ogranka, sada su potpuno operativni u pružanju usluga besplatne pravne pomoći najranjivijoj populaciji;
 5. Uredi za podršku svjedocima uspostavljeni su u Banjoj Luci, Sarajevu i Istočnom Sarajevu, i do sada je oko 500 svjedoka primilo pomoć. Uredi za podršku svjedocima u Bihaću, Travniku i Novom Travniku biće otvoreni krajem augusta 2013. godine, a otvaranje dva nova ureda u Mostaru i Brčko disktriktu planirano je za sredinu 2014. godine;
 6. Policija, suci i tužioci uključeni u procesuiranje slučajeva rodno zasnovanog i seksualnog nasilja prošli su obuku o uslugama koje pružaju Uredi za podršku svjedocima. Puno razumijevanje ovih usluga pomoći će im u pružanju najboljih savjeta i podrške žrtvama i svjedocima tokom cijelog suđenja i poslije suđenja;
 7. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća i Procjena ugroženosti Bosne i Hercegovine usvojeni su 2008. godine, te ponovo 2012. godine. Obezbjeđena je podrška za 12 općina u svrhu razvoja lokalnih strategija oporavka nakon poplava 2010. godine. Hitna pomoć također je obezbjeđena za brojne zajednice širom BiH pogođene nesrećama 2007., 2010. i 2012. godine.

Ruralni i regionalni razvoj

 1. U 24 općine usvojene su integrirane lokalne razvojne strategije koje pokrivaju ekonomski, socijalni i okolišni sektor, i usklađene su sa općinskim budžetima, dok je u proces izrade politika direktno bilo uključeno blizu 1.400 predstavnika zajednica;
 2. Preko 200 projekata pripremljeno je i implementirano od strane 190 organizacija civilnog društva u suradnji sa 40 općina. Ciljna skupina uključivala je blizu 40.000 korisnika, a projekti su se bavili prioritetnim lokalnim potrebama, sa fokusom na socijalno uključivanje, obrazovanje, okoliš, kulturu, volonterski rad, aktivnosti mladih i manjinske skupine;
 3. 1.800 uzgajivača voća, ovaca i peradi te proizvođača mliječnih proizvoda iz 16 općina primilo je direktnu pomoć u vidu materijala, obuke, certifikacije i posredovanja sa kupcima, što je rezultiralo povećanjem proizvodnje i produktivnosti;
 4. 23 mala i srednja preduzeća dobila su direktnu podršku kako bi proširila proizvodnju i unaprijedila konkurentnost, što je dovelo do boljeg pozicioniranja BiH proizvoda kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu, i rezultiralo otvaranjem više od 300 novih radnih mjesta;
 5. Preko 400 domaćinstava dobilo je električnu energiju, a skoro 100 kilometara nisko- i visokonaponske električne mreže obnovljeno je u 17 općina;
 6. Preko 50 infrastrukturnih i građevinskih projekata implementirano je kako bi se unaprijedili životni uslovi (snabdijevanje vodom za 50.000 korisnika, upravljanje otpadnim vodama, lokalni putevi), obrazovanje i mogućnosti zapošljavanja za preko 65.000 ljudi u 28 općina širom zemlje;
 7. Vlade oba entiteta usvojile su Strategiju obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, postavljajući tako temelj za uspostavljanje Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave kao javnog mehanizma za realizaciju kvalitetne pomoći lokalnim vlastima u izgradnji kapaciteta;
 8. 20 programa obuke proizašlih iz entitetskih Strategija obuke kreirano je i realizirano za preko 2.100 zaposlenika lokalnih jedinica samouprave i izabranih zvaničnika, iz oblasti kao što su upravljanje projektnim ciklusom, lokalni razvoj, upravljanje imovinom i sredstvima, upravljanje prihodima, izrada velikih infrastrukturnih projekata, upravljanje vodom i otpadnim vodama i energetska efikasnost;
 9. Kreiran je standardizirani program uvodne obuke za novoizabrane zvaničnike i trenutno se izvodi za preko 2.000 lokalnih vijećnika.

Društveno uključivanje i demokratska uprava

 1. Prva visokokvalitetna mreža usluga za mlade bez zaposlenja u BiH uspostavljena je kroz 17 centara za informisanje, obuku i savjetovanje (CISO) u javnim službama za zapošljavanje; više od 42.500 nezaposlenih dobilo je različite usluge i obuku za povećanje mogućnosti zapošljavanja, što je na kraju pomoglo preko 4.000 mladih ljudi da se zaposle;
 2. Preko 80.000 korisnika (učenici, kulturni radnici, umjetnici, poduzetnici, turistički radnici itd.) učestvovalo je u kreativnim projektima koji su obogatili njihove živote i omogućili međuentitetsku suradnju i razmjene na temu interkulturalnosti, kulturnog turizma i umjetnosti u svrhu razumijevanja. Kulturne institucije opremljene su alatima i metodologijama za pripremanje i praćenje politika u oblastima interkulturalnog dijaloga koje su vezane za mir i proces pomirenja. Razvijena je metodologija za kulturnu statistiku u skladu sa EUROSTAT standardima, sa ciljem dokumentiranja uloge kulturnog sektora, kao i kulturne industrije, kao značajnih doprinositelja za BDP zemlje;
 3. 33 organizacijske jedinice u 13 ministarstava (tri na državnom nivou, pet u RS i pet u FBiH) dobile su podršku u razvoju svojih strateških planova. Podrška osigurana u oblasti upravljanja javnim finansijama ojačala je procese upravljanja budžetima u partnerskim ministarstvima kroz uspostavljanje poveznica između strateških planova i prijedloga budžeta. Ista metodologija strateškog planiranja i izrade politika promovirana je na državnom i entitetskim nivoima, što je od ključnog značaja za osiguranje stalnog nivoa kvaliteta i zajedničkog razumijevanja ovih koncepata na različitim nivoima vlasti;
 4. Ostvaren je znatan napredak u kontroli tuberkuloze u BiH, u smislu poboljšane detekcije slučajeva TBC-a i neprekinutog snadbijevanja besplatnim lijekovima svih pacijenata sa TBC-om. Uspostavljena je ojačana i regionalizirana mreža od 15 TBC laboratorija, sa sveobuhvatnim sistemom bilježenja i izvještavanja kao dijelom efikasnog praćenja i evaluacije. Kao rezultat, broj slučajeva tuberkuloze smanjen je sa 2.373 u 2007 na 1.385 u 2012. godini;
 5. U suradnji sa Međureligijskim vijećem u 32 općine u BiH, četiri religijske zajednice (islamska, pravoslavna, katolička i jevrejska) koristile su posebno osmišljenu i kontekstualiziranu metodologiju – “Putevi nade” – kako bi mobilizirale i podržale brojne vjerske lidere, učitelje vjeronauke, vjerske organizacije i vjernike da usvoje odgovarajuća znanja i vještine u cilju smanjivanja stigme prema osobama koje žive sa HIV/AIDS-om;
 6. Preko 800 osoba iz 180 vladinih, nevladinih, akademskih i istraživačkih institucija iz devet zemalja Jugoistočne Evrope obučeno je za pružanje elektronskih javnih usluga. Uz korištenje jednostavne i jeftine metodologije, provedena je prva procjena e-dostupnosti u devet zemalja Jugoistočne Evrope, kako bi se obezbijedile ne samo baza, mapiranje i analiza akcija na polju e-dostupnosti, već i preporuke vezane za proces pristupanja EU, te za UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

Energija i okoliš

 1. Uspostavljeno je ovlašteno tijelo BiH (DNA), čime je BiH ispunila uslove za učešće u Mehanizmu čistog razvoja (CDM), s ciljem smanjenja emisije stakleničkih gasova. Dva CDM projekta odobrena su od strane DNA, što omogućava preko 300 miliona eura direktnih stranih ulaganja u BiH ekonomiju i stvaranje do 1.000 radnih mjesta;
 2. Izrađen je i usvojen Zakon o fondu za zaštitu životne okoline i energetsku efikasnost Republike Srpske. Po prvi put zakon u potpunosti provodi načelo „zagađivač plaća“ i stvara uslove za povećanu i efikasnu raspodjelu državnih resursa u sektoru okoliša. Ova uspješna suradnja vodila je tome da se vlasti Federacije BiH i Brčko distrikta obrate UNDP-u da vodi proces harmonizacije legislative iz oblasti okolišnog fonda i njenog usklađivanja sa EU Acquis-em;
 3. Kapaciteti vlasti, organizacija civilnog društva i građana za planiranje strategija i akcija u oblasti okoliša i energetske efikasnosti na lokalnom nivou, ojačani su kroz participatornu izradu: 30 lokalnih akcionih planova za zaštitu okoliša (LEAP), šest Akcionih planova za održivu energiju (SEAP), 11 općinskih Studija vodosnabdijevanja, tri Inicijative za zaštitu biodiverziteta i tri Inicijative za korištenje održivih izvora energije (biomase);
 4. Sa ciljem demonstriranja dobrobiti energetske efikasnosti, 38 pilot projekata iz oblasti energetske efikasnosti implementirano je kroz partnerstvo sa USAID-om i GIZ-om, kako bi se promovirala energetska efikasnost i smanjenje potrošnje energije u javnim zgradama u BiH. Početno ulaganje od 3,8 miliona američkih dolara (uz dodatnih 2,5 miliona američkih dolara paralelnog finansiranja od strane partnera) rezultiralo je godišnjim smanjenjem emisije stakleničkih gasova od 2.200 tona CO2 i godišnjom finansijskom uštedom za troškove energije u visini 660.000 američkih dolara. Istovremeno, sistemi upravljanja energijom u 10 bh. gradova/općina unaprijeđeni su uvođenjem aplikacije za praćenje i analizu potrošnje energije i vode u javnim zgradama putem interneta (Informacijski sistem za upravljanje energijom – EMIS). Više od 260 javnih zgrada registrovano je u sistemu. Za to vrijeme, stvorena su „zelena“ zaposlenja u ekvivalentu od oko 55 radnih godina;
 5. Osnovano je prvo državno udruženje za drvnu biomasu. Na lokalnom nivou, teme energije i okoliša uvedene su u nastavni program osnovnih škola i 40 nastavnika iz regije Srebrenice prošlo je obuku iz oblasti obnovljive energije i zaštite okoliša. Šest pilot projekata implementirano je kako bi se očistili i popravili sistemi grijanja u osnovnim školama u regiji Srebrenice, što je rezultiralo smanjenjem emisije stakleničkih gasova od 29 tona CO2 i godišnjom uštedom energije od 20%;
 6. Implementirano je 11 infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja u općinama, kako bi se obezbijedio novi ili poboljšan pristup čistoj i sigurnoj vodi za 11.000 domaćinstava (50.000 građana), uključujući 200 porodica povratnika, kao i 1.700 preduzeća i jednu medicinsku kliniku. Nova infrastruktura rezultirala je godišnjom uštedom od 600.000 američkih dolara u troškovima općina za vodosnabdijevanje i održavanje infrastrukture.

Ko donosi odluke?

Rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija, kao izvršni predstavnik generalnog sekretara UN-a, predvodi UN Tim u Bosni i Hercegovini i obavlja funkciju rezidentnog predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

UNDP u Bosni i Hercegovini vode rezidentni predstavnik, gosp. Yuri Afanasiev i zamjenica rezidentnog predstavnika, gospođa Zahira Virani. Zajedno su odgovorni za učinkoviti svakodnevni menadžment UNDP ureda, te su direktno odgovorni za vođenje UNDP programa i operacija kako bi se osigurala usklađenost sa strateškim pravcima djelovanja UNDP-a.

UNDP djeluje u bliskoj saradnji sa institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, putem nadležnih ministarstava, agencija i institucija. Implementaciju programskih aktivnosti UNDP-a provode partnerske institucija/organizacije (gdje je to primjereno) uključujući partnere iz institucija vlasti (vlada) i organizacije civilnog društva.

UNDP u Bosni i Hercegovini fokusira se na četiri programske oblasti koje vode koordinatori sektora: Ruralni i regionalni razvoj, Društveno uključivanje i demokratsko upravljanje, Pravda i sigurnost i Energija i okoliš.

Current Staff Count for Bosnia and Herzegovina

Contract TypeSub Total
Service Contract 110
UN Volunteers 19
UNDP Staff 43
Total 172

Naši konsultanti

Lista trenutnih konsultanata  (SCs, SSAs) koji će primiti $30,000 ili više iz CO, za period preko 12 mjeseci.

Pozicija

Naziv projekta

Vrijednost ugovora (USD)/trajanje ugovora

Konsultant 1

GEF

35,275.36* / jedna godina

Konsultant 2

Program oporavka regije Srebrenica

35,275.36* / jedna godina

Konsultant 3

Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave

35,275.36* / jedna godina

Konsultant 4

Explode

35,275.36* / jedna godina

Konsultant 5

Tuberckuloza

35,275.36* / jedna godina

Konsultant 6

Program oporavka regije Srebrenica

35,275.36* / jedna godina

Konsultant 7

Podrška gradovima/općinama BiH u borbi protiv klimatskih promjena; PIMS 4497 CC EA Preparation of the BiH SNC to the UNFCCC

35,275.36* / jedna godina

Konsultant 8

Jačanje lokalne demokratije/demokracije

35,275.36* / jedna godina

konsultant 9

MDG-F Okoliš

35,275.36* / jedna godina

Konsultant 10

Lokalna uprava

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 11

Tuberkuloza

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 12

Lokalna uprava

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 13

MDG-F Okoliš

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 14

Lokalna uprava

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 15

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 16

Lokalna uprava

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 17

HIV/AIDS

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 18

Program oporavka regije Srebrenica

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 19

Armed Violence Prevention

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 20

MDG-F DEG

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 21

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 22

Ratni zločini

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 23

Lokalna uprava

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 24

Program oporavka regije Srebrenica

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 25

Lokalna uprava

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 26

Program oporavka regije Srebrenica

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 27

Jačanje lokalne demokratije/demokracije

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 28

Komunikacije

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 29

Tuberkuloza

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 30

Ratni zločini

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 31

Jačanje lokalne demokratije/demokracije

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 32

Lokalna uprava

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 33

Program oporavka regije Srebrenica

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 34

Program oporavka regije Srebrenica

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 35

Lokalna uprava

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 36

Explode

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 37

Lokalna uprava

30,260.00* / jedna godina

Konsultant 38

Program oporavka regije Srebrenica

30,260.00* / jedna godina

Pojedinačni ugovori

Intern. konsultant

Via Dinarica

USD 33,990 / 15 Maj 12 – 31 Mar 13

Intern. konsultant

Via Dinarica

USD 30,000 / 15 Maj 12 – 31 Mar 13

Intern. konsultant

Pristup pravdi

USD 45,830 / 3 Jul 12 – 15 Feb 13

Intern. konsultant

RC Ured

USD 36,500 / 29 Apr – 15 Jul 13

*calculation based on average exchange rate 1 USD = 1.5 BAM