Demokratik Yönetişim

 • Türkiye’de Adalete Erişim için Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi

  Projenin genel amacı, adalete erişim için koruyucu hukuk uygulamalarının geliştirilmesinde Türk hükümetinin çabalarına destek vermektir. Proje bu amacına, adalet sektöründe kurumsal ve bireysel kapasite değerlendirme faaliyetleri ile yasal haklarla ilgili kamu farkındalığını arttıracak faaliyetleri gerçekleştirerek ulaşacaktır. Bu anlamda proje, adalete daha iyi bir erişim için koruyucu hukuk konusundaki boşlukları ve gereksinimleri ön plana çıkaracak ve yasal haklarla ilgili farkındalığın artmasına ve Türkiye'deki adalet sisteminin etkinliğinin iyileşmesine katkıda bulunacaktır.

 • Uluslararası Standartlar Doğrultusunda Yargıtay Başkanlığının Kurumsal Yönetimine Destek

  Mevcut proje Yargıtay Başkanlığı ve UNDP Türkiye tarafından yürütülen ‘Yargıtay Başkanlığı ve Yüksek Mahkemelerin Kurumsal Yönetim Sistemlerinin Uluslararası Standartlar Doğrultusunda Desteklenmesi Başlangıç Planı’ süresince edinilen teknik bilgi ve kapasite geliştirme çerçevesini tamamlayacak doğrultuda tasarlanmıştır.

 • Türkiye'de Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesine Destek Projesi

  Projenin genel amacı, Türk Hükümetinin ceza uyuşmazlıklarında uzlaşma ve hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını desteklemektir. Proje bu amacını, kapasite geliştirme ve adli aktörlerin ve diğer ilgili mesleklerdeki uzmanların ceza ve hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk üzerine olan farkındalıklarını arttırma yoluyla gerçekleştirecektir.

 • Türkiye’de Sivil Gözetimin Geliştirilmesi, 2. Aşama

  Proje’nin genel hedefi, Türk vatandaşlarının medeni haklardan geniş biçimde yararlanmasını ve iç güvenlik kuvvetlerinin Türkiye’de düzenleyici sistem ve kamu yönetimi tarafından demokratik kontrolünü desteklemektir. Proje’nin özel hedefi ise, yukarıda belirtilen genel hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır; Proje, merkezi ve yerel düzeydeki İç Güvenlik Kuvvetlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından etkili biçimde gözetimi için kurumsal ve düzenleyici çerçeve ortamının oluşturulmasını hedeflemektedir.

 • Mehmetçiğin Sivil Eğitimi Projesi

  Projenin genel hedefi, ülkenin genç erkek nüfusunun, birbirlerinin haklarına saygılı ve fiziksel çevrenin korunması konusunda daha duyarlı ve sorumlu vatandaşlar olacak şekilde bilinçlendirilmeleridir. Projenin amacı askerlik hizmetlerini yapmakta olan Mehmetçiklerin insan hakları, cinsiyet eşitliği, kadın hakları, çocuk hakları, çevrenin korunması, genel sağlık, yasal güçlendirme ve diğer ilgili konularda eğitilerek, toplumun sorumlu ve duyarlı bireyleri haline getirilmesidir.

 • Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yönetimi Mekanizmalarının Geliştirilmesine Destek Projesi

  Projenin genel amacı, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla bölgesel kalkınma için bölgesel düzeyde bir yönetim modeli kurulmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç şu faaliyetlerle gerçekleştirilecektir: i) Kalkınma Ajansları arasında bölgesel kalkınma yönetimi alanında fark analizi yapılması; ii) Katılım rehberinin oluşturulması; iii) İşbirliği ve katılım metotları üzerine eğitim seminerlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi; iv) Bölgesel düzeyde katılım süreçlerinin arttırılması için hareket çerçevesinin oluşturulması.

 • Dışişleri Bakanlığının Hizmet Sunumunun Etkinliğinin Artırılması Amacıyla E-Konsolosluk Sisteminin Kurumsallaştırılması ve Yaygın Kullanımı Projesi

  Proje tüm dünyada Bakanlık hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini güçlendirmeye odaklanarak verimliliği ve maliyet etkinliğini amaçlamaktadır. Proje hedefini aşağıdaki çıktılar doğrultusunda sağlayacaktır: i) Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal ve bireysel kapasitesini geliştirerek, iyileştirilmiş e-konsolosluk sistemini elverişli hizmet vermek amacıyla kullanmak, ii) vatandaşların ve ilgili paydaşların farkındalığını arttırmak amacıyla, var olan e-konsolosluk sisteminin genişletilmiş ve tamamlanmış uygulamasını, daha iyi bir strateji ile gerçekleştirmek.

 • Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı

  Programın genel amacı, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmasının hızlandırılması ve kadın haklarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir. Ortak Program 10 ilde uygulanmaktadır. Bu iller, Aydın, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli ve Ordu’dur.

 • Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı

  TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu da dâhil, ulusal toplumsal cinsiyet sistemini güçlendirerek kadın (ve erkek) için daha fazla yanıt verebilir elverişli ortamın oluşmasına katkıda bulunulması ve bu sistemin kurumsal kapasitesini güçlendirme yoluyla toplumsal cinsiyetin yasa yapma ve karar verme süreçlerine dâhil edilmesinin, mükellef bir şekilde uygulanmasının, düzenli olarak izlenmesinin, değerlendirilmesinin ve, gerekli durumlarda, yeniden düzenlenmesini sağlanmasıdır.

 • Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi BM Ortak Programı

  Projenin genel amacı, kadın erkek eşitliğini ana plan ve politikalara yerleştirerek ve yerel yönetimlerle işbirliği halinde kadın sivil toplum kuruluşları, taban örgütleri ve ulusal ve yerel düzeylerdeki hükümet kurumlarıyla diyalog kurarak kadın dostu topluluklar oluşturmaktır.

NE YAPIYORUZ? - DEMOKRATİK YÖNETİŞİM

Demokratik yönetişim, insani gelişme için belirleyicidir. Kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı kapsayıcı siyasal süreçler, ülkelerin ekonomik büyümesinde, yönetim yapılarının ihtiyaçlara yanıt verebilirliğinde ve kadınların güçlendirilmelerinde önemli bir rol oynar

Daha fazla bilgi
İletişim bilgileri

Leyla Şen

Program Yöneticisi

E-posta: leyla.sen@undp.org

Bize Ulaşın
Tel: +90 312 454 11 00
registry.tr@undp.org